การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2537
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์สำนัก และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า
คณะวิชา
3.2 โครงการจัดตั้งสถาบันสันติวิธี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การกำหนดให้มีสภาวิชาการในร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ปฏิบัติงานเจาะเลือดผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการกรณีพิเศษ พ.ศ.2537
5.2 ร่างวัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการและเป้าหมายของแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 8 (2540 – 2544)
5.3 การรับฟังข้อคิดเห็นจากสาธารณะ เรื่อง การพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-06-29

Files

d2537-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/606.

Output Formats