การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้าง
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษา การทำลายข้อสอบ และกระดาษคำตอบ
- หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอตรวจสอบผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอตรวจสอบคะแนนในการสอบของนักศึกษา
4.1.2 ขออนุโลมแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่อาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4.1.3 การเสนอผู้แทนคณบดีเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
4.1.4 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2545 เพิ่มเติม
4.1.5 รูปแบบการบริหารของศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 สรุปกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 15 มีค.-15 เมย. 45

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-05-08

Files

d2545-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed May 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/605.

Output Formats