การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8 /2537
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537
1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งพิเศษที่ 1 /2537
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเข้าพักในหอพักสถานี ทดลองและฝึกอบรมของคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การไปศึกษาดูงานของข้าราชการสาย ข และ ค

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการ ประจำสำนักและการจัดระบบบริหารงานในสำนัก พ.ศ.2537
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการใช้ ไมโครคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2537
4.3 การศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตร์ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
4.4 สรุปกิจกรรมและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.5 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตร ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2537)
4.6 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ.2539)
4.7 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ.2539)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง ใหม่ พ.ศ. 2537)
5.2 ขอเลื่อนการพิจารณาตกออกของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
5.3 รายงานผลการวิจัย
5.4 การขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-06-22

Files

d2537-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/604.

Output Formats