การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.107 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
***(ให้นำระเบียบวาระที่ 4.1.5 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2541 มาพิจารณา)
4.108 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาวิทยาลัยหนองคาย วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.109 เสนอประมาณการค่าก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
***(ให้นำระเบียบวาระที่ 4.1.6 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2541 มาพิจารณา)
4.110 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 ของสถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
***(ให้นำระเบียบวาระที่ 4.2.1 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2541 มาพิจารณา)
4.111 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541

4 เรื่องเสนอใหม่
4.112 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.112.1 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 จากการรับที่เพิ่มขึ้น เพิ่มเติมให้คณะศิลปกรรมศาสตร์
4.113 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-01-14

Files

d2541-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/603.

Output Formats