การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่12

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
12.14 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
12.14.1 ยอดบริจาคผ้าป่าช่วยชาติร่วมกับหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2542
12.14.2 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2542
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.15 คณะเทคโนโลยีขอเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาเอก

4 เรื่องเสนอใหม่
12.16 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
12.16.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง การขอตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
12.16.2 เสนองบการเงินประจำปี 2541 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
12.16.3 แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง
12.16.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2542

12.17 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-07-14

Files

d2542-13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed July 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/602.

Output Formats