Browse Items (8 total)

  • Tags: คณะเทคโนโลยี

d2542-13.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
12.14 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
12.14.1 ยอดบริจาคผ้าป่าช่วยชาติร่วมกับหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2542
12.14.2 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2