การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7 /2537
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 International Congress on Science and Technology for Indochina

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 โครงการพัฒนาที่ดินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2537
4.2 แนวทางแก้ไขวิกฤตอุดมศึกษา
4.3 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตร ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง วิธีการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์สำนัก และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า
คณะวิชา
5.2 โครงการบูรณะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
5.3 สรุปผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2537
5.4 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
5.5 การทำประกันชีวิตนักศึกษา
5.6 การไปเจรจาธุรกิจกับต่างประเทศ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-06-01

Files

d2537-8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/601.

Output Formats