การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่21

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่21

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2526 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกร
2.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรมและดูงานแก่
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526
2.2 การคัดเลือกผู้สอนเสริมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ทรงรับเชิญเสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 งานรำลึกทศวรรษ 14 ตุลาคม
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานมหิดลรำลึก
5.2 การรับนักเรียนเรียนดี ฯ ประจำปีการศึกษา 2527

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-09-21

Files

d2526-21.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่21,” KKU Archives, accessed July 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/600.

Output Formats