การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6 /2537
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การพิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวในระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ สถาบันการศึกษาภายในประเทศที่มีหลักสูตรนานาชาติ สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทบวงมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานต่างประเทศ
3.2 International Congress on Science and Technology for Indochina

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2537
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการจัดพิมพ์ ตำรา พ.ศ.2537
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษจากเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัยให้อาจารย์พิเศษ พ.ศ.2537
4.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปประชุมวิชาการนานาชาติและฝึกอบรมในต่างประเทศ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การทำประกันชีวิตนักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-05-18

Files

d2537-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/599.

Output Formats