การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่12

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2531
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองฯ ครั้งที่ 3
2.2 การถอนรายวิชา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การเปิดวิชา
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2531
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2531
5.2 การวางแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.4 เรื่องเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-06-15

Files

d2531_12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed January 19, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/598.

Output Formats