การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่6

Subject

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5 /2537
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายรับจากการให้บริการเรือนพักรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การเทียบเท่ารายวิชา สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สมทบภาคพิเศษ)
3.2 การขอยกเลิกบันทึกข้อตกลงบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ นครเวียงจันทน์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาเอนโดคอนต์
4.2 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
4.3 การอบรมอาจารย์ใหม่เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
4.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4.5 ขอลดหย่อนโทษให้นักศึกษา
4.6 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การพิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว ในระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
หรือสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่มีหลักสูตรนานาชาติ สำหรับ คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 มาตรการประหยัดน้ำในหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
5.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการ เปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2537
5.4 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2537 เพิ่มเติม
5.5 รายการสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2537 ที่ยังดำเนินการออกแบบไม่ แล้วเสร็จ
5.6 ประกาศจัดตั้งภาควิชาใหม่
5.7 โครงการสัมมนาเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-04-20

Files

d2537-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/597.

Output Formats