การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2545 วันที่ 24 เม.ย.45 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาข้าราชการและลูกจ้าง
3.2 รายละเอียดการให้บริการระบบโทรศัพท์ ISDN
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขอยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริการสุขภาพแก่นักศึกษา
4.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
4.1.3 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ขออุทธณ์การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
4.1.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่อง
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษา การทำลายข้อสอบ และกระดาษคำตอบ
- หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอตรวจสอบผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอตรวจสอบผลคะแนนในการสอบของนักศึกษา
4.1.5 ขออนุโลมแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่อาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4.1.6 การเสนอผู้แทนคณบดีเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
4.1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
4.1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.1.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.1.10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.1.11 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย การสรรหาอธิการบดี การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีเงินรายได้ 2544 ( 1 มิ.ย.43-30 ก.ย. 44)
4.2.2 รายงานการบริหารและผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
4.2.3 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
4.2.4 การยกเว้นค่าธรรมเนียมของมูลนิธิกาญจนาภิเษก
4.2.5 สรุปกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 15 มี.ค.-15 เม.ย. 45
4.2.6 ความก้าวหน้าในการประเมินคุณภาพภายนอก
4.2.7 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2544
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-05-01

Files

d2545- 8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/596.

Output Formats