การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4 /2537
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การคืนเงินให้แก่หน่วยงานที่สมทบค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอีสาน เขียวและหอพักอาจารย์
2.2 แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อ ด้วยทุนส่วนตัวระดับปริญญาโท/เอก ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กำหนดวันประชุมคณบดี ประจำปีการศึกษา 2537
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง ใหม่ พ.ศ.2537)
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2537
4.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้เงิน กองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
4.4 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2538
4.5 บัญชีค่าบริการและตรวจรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
4.6 ร่างระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดร้านค้า สวัสดิการ พ.ศ. 2537
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 สรุปผลการดำเนินการพิจารณาและอนุมัติเงินอุดหนุนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศจาก งบประมาณเงินรายได้
5.2 เงื่อนไขสัญญาการรับทุนวิจัย
5.3 การจัดประกวดหมู่บ้านแฟลตและการจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการ
5.4 การเปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปในภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2536
5.6 การประชุมคณบดีสัญจร
5.7 การเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
5.8 ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-03-23

Files

d2537-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/595.

Output Formats