การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่11

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2542 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.7 รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นปีการศึกษา 2540

4 เรื่องเสนอใหม่
12.8 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
12.8.1 เสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
12.8.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง การตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา
12.8.3 เสนอขออนุมัติลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นายสังคม สิงหาราช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีเป็นกรณีพิเศษ

12.9 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5 เรื่องอื่นๆ
12.10 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.11 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.12 รายงานสรุปประจำปี 2537-2542 ของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
12.13 ขอให้พิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-06-23

Files

d2542-12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/594.

Output Formats