การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3 /2537
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การพิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว ระดับปริญญา โท/เอก ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินกองทุนรวม
ร้อยละ 3 เพื่อพัฒนาบุคลากร สาย ข และ ค
2.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ ร่วมเรียนสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2537
2.4 เงินปรับปรุงเรือนพักรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การประเมินโครงการอบรมอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2536
3.2 รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการ สาย ข และ ค

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2537
4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้ เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
4.3 การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางวิชาการ
4.4 ร่างระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดร้านค้า สวัสดิการ พ.ศ.2537
4.5 งานพระราชทานเพลิงศพพระเทพบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ข้าราชการขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ
ณ ต่างประเทศ จากกองทุนรวมร้อยละ 3
5.2 กำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ
5.3 การทำประกันชีวิตนักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-03-16

Files

d2537-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/593.

Output Formats