การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่20

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2526 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของนายกสโมสรนักศึกษา
2.2 การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การประชุมผู้แทนกลุ่มอาจารย์และกลุ่มข้าราชการ
3.2 กำหนดการวัดมหิดล ปี 2526
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดการแนะแนวการศึกษาและทดสอบความรู้ทางวิชาการแก้นักเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การสอนเสริมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5.3 การรับนักเรียนเรียนดี ฯ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-09-14

Files

d2526-20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed November 26, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/592.

Output Formats