การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2531
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา (ฉบับปรังปรุง 2531)
2.2 การถอนรายวิชา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
4.2 ความหมายของคำว่า “ทุจริต” ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการปกครองนักศึกษา
4.3 ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ
5.2 การประกาศเรียกผู้สอนได้อันดับสำรองฯ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-06-08

Files

d2531_11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed July 12, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/591.

Output Formats