การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระ

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2540 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.102 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
4.103 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงและสถาบันสันติศึกษา
4.104 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์เป็นโครงการพิเศษ

4 เรื่องเสนอใหม่
4.105 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.105.1 เสนอโครงการจัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษาและอบรมระยะสั้นทางด้านการเรียนการสอน
4.105.2 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2540
4.105.3 การเตรียมการเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับใหม่
4.105.4 ร่างนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2542
4.105.5 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.105.6 เสนอประมาณการค่าก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.105.7 เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการอุทธรณ์ฯ ของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
4.106 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.106.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
4.106.2 รายงานผลการประหยัดพลังงาน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-01-07

Files

d2541-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/590.

Output Formats