การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2 /2537
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ.2536)
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.3 รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระยะที่ 8 (2540-2544) ครั้งที่ 1

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ......
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ ร่วมเรียนสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2537
4.3 ขอปรับปรุงแผนการดำเนินงานเจรจาธุรกิจโดยเงินกองทุนรวมร้อยละ 3

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2536)
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ.2537
5.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ / 2537) เรื่อง ปฏิทิน การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2537
5.4 การคืนเงินให้แก่หน่วยงานที่สมทบค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอีสาน เขียวและหอพักอาจารย์
5.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การพิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว ระดับปริญญา โท/เอก ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.6 การขอเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ของประธานสภาคณาจารย์ และการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์
5.7 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2537) เรื่อง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาร่วม บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-02-23

Files

d2537-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/589.

Output Formats