การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1 /2537
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการปลายปี ของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2536
3.2 เงินทำบุญพระกฐินพระราชทานประจำปี 2536 วัดหนองแวงพระอาราม หลวงขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537
4.2 ร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2536)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการต่างๆ
5.2 การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมไทย-ลาว
5.4 เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทยจะเดินทางมาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานงบประมาณจะเดินทางมาเยี่ยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-02-02

Files

d2537-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/588.

Output Formats