การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่22

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่22

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2526 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การรับนักเรียนเรียนดี ฯ ประจำปีการศึกษา 2527
2.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ชี้แจงเรื่องหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอเสนอบุคคลเข้ารับปริญญวิทยาศาตรดุษฏีกิตติมศักดิ์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-09-29

Files

d2526-22.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่22,” KKU Archives, accessed March 3, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/609.

Output Formats