การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่14

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2531
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เสนอแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 ผลการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุดคณะ
2.3 การเปิดบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงไทย จำกัด
2.4 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2532
2.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ) เรื่อง การติดตั้ง การย้าย และการใช้โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หน้าที่ของหน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและโครงสร้างคณะกรรมการและการบริหารงาน
4.2 กรรมการในคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 งบประมาณปี 2531 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาตกออก
5.3 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-07-13

Files

d2531_14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/610.

Output Formats