Browse Items (9 total)

  • Tags: คณะเภสัชศาสตร์

P27 2534.jpg
P27-32/2534- การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง....การพัฒนาคุณภาพงานด้วยการวิจัย และประชุมสามัญประจำปี 2533 กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน 10-12 มกราคม 2534 โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร…

d2541-22.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2541 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.25 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2541) เรื่อง …

dean16_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 7…

dean6_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2549
เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม…

d2545-17.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2545


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2545 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง …

d2542-19.pdf
22 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
22.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
22.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2542

23 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2542 เมื่อวันที่ 22 กันยายน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2