Browse Items (6 total)

  • Tags: การประชุมวิชาการ

P961 2530.jpg
P1007-1012/2530- ถ่ายภาพหมู่อธิการบดี
P1013-1015/2530- มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์
P1016-1030/2530- อธิการบดีร่วมประชุม
P1031-1040/2530- งานเลี้ยงต้อนรับผู้ร่วมประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

P27 2534.jpg
P27-32/2534- การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง....การพัฒนาคุณภาพงานด้วยการวิจัย และประชุมสามัญประจำปี 2533 กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน 10-12 มกราคม 2534 โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2