Browse Items (4 total)

  • Tags: สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

dean12_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2549
เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 6 กันยายน…

d2541-13.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2541 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
8.30 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

d2545-17.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2545


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2545 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง …

d2540-7.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2