การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่6

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2540 เพิ่มเติม
4.1.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2539
4.1.3 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ (เงินบริจาคจากรัฐบาลนิวซีแลนด์) จ้างทำถนนเข้าอาคารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงโดยวิธีพิเศษ
4.1.4 การจัดสรรโควตาพิเศษ ให้แก่นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
4.1.5 ขอความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษเพิ่มขึ้น
4.1.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2540) เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2540
4.1.7 การประกันชีวิตหมู่นักศึกษา
4.1.8 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
4.1.9 โครงการการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.1.10 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.1.11 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2541 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.1.12 เสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษให้รองศาสตราจารย์สมพร โพธินาม

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลหารสัมมนาบทบาทที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนาศูนย์สถาบัน สำนัก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต
4.2.2 การปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2540 ตามมติ ค.ร.ม.
4.2.3 ขอความร่วมมือในการปลูกฝังค่านิยมไทยและการรณรงค์ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-03-19

Files

d2540-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/413.

Output Formats