การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้และดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529
2.2 การใช้เงินทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ความคืบหน้าในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่
3.2 ร่างปฏิทินการดำเนินงานจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ประจำปีการศึกษา 2528
3.3 การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนตามโควตาพิเศษ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเช่าใช้บริการติดต่อศูนย์รวบรวมข้อมูลและศูนย์ประมวลผล ระหว่าง ประเทศ
4.2 ขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งตั้งกองทุนต่างๆและการนำเงินบริจาคเข้าฝากสถาบันการเงินในนามนิติบุคคลอื่นนอกเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 เงินยืมค้างเก่า
4.4 การนำเรือลงไปแล่นในอ่างเก็บน้ำของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับ สาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่......) พ.ศ.........
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการดำเนินการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนระดับคะแนน F เป็น RE ในรอบปีการศึกษา 2526-2527
5.3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Developing Students’Study Competence
5.4 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการสอบคัดเลือกที่ทบวงมหาวิทยาลัยดำเนินการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-02-05

Files

d2529-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/414.

Output Formats