Browse Items (20 total)

  • Tags: ปี2529

d2529-20.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2529
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2529-18.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2529
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกา…

d2529-16.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2529
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ทรงรับเชิญเสด็จฯ…

d2529-15.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2529
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เสนอครุยวิทยฐานะของบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท
2.2 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่ (วิชา 314…

d2529-14.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2529
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน…

d2529-13.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2529 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน …

d2529-12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2529
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขอทบทวนมติที่ประชุมคณบดี เรื่อง การขยายพื้นที่และก่อสร้างร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2529-11.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2529
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ W
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย…

d2529-10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1.1 ครั้งที่ 8/2529 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2529
1.2 ครั้งที่ 9/2529 เมื่อวันที่ 30 เมษายน …

d2529-9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย…

d2529-8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2529 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.…

d2529-7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2529 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม…

d2529-5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2529 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการดำเนินการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยน ระดับคะแนน F เป็น…

d2529-4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2529
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ …

d2529-3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้และดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.…

d2529-2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2529
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี…

d2529-1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2528
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2528

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายละเอียดโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 20…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2