การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2529
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การดำเนินการสอบนักเรียนโควตาพิเศษ
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนระดับ คะแนน F เป็น RE ในรอบปีการศึกษา 2526-2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.... และร่างประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 เงินประจำงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2529
3.3 กำหนดการเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นของคณะทูตสหรัฐอเมริกา
3.4 กำหนดการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นของคณะผู้แทนสถาบันสังคมศาสตร์แห่งเกาหลี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการ ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ และการจัดระบบบริหารงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2529
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2529
4.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดการให้บริการเวลาเครื่องและอัตราค่าบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2529
4.4 การพาดสายเคเบิลโทรศัพท์กับเสาไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
4.5 ขอหารือเกี่ยวกับโครงการผลิตน้ำยาสำเร็จ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การให้ทุนการศึกษาเพื่อผูกพันนักศึกษาเภสัชศาสตร์
5.2 สหวิทยาลัยอิสานเหนือ-ใต้

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-02-19

Files

d2529-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed September 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/417.

Output Formats