การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่7

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอขอเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ พ.ศ…
4.1.2 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.1.3 การจัดที่พักโควตา
4.1.4 โครงการจัดตั้งหน่วยงานภายใน (ศูนย์ประสารงานวิจัยทางการพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก, ศูนย์ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาทางการพยาบาล)
4.1.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2540)
4.1.6 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาของอาคาร ณ บริเวณหมู่บ้านหนองแวง

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2539 (1 มิถุนายน 2538-31 พฤษภาคม 2539)
4.2.2 สรุปสาระการประชุมเสวนาแนวคิดในการบริหารจัดการหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.3 การเสนอเรื่องเพื่อจัดระเบียบวาระการประชุมคณบดีและการประชุมสภามหาวิทยาลัย

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-04-02

Files

d2540-8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/418.

Output Formats