การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่19

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2522 เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เอกสารประการสมัครสอบนักเรียนเรียนดี
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 จังหวัดขอนแก่นเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลไหมขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะ และ
เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2522
4.2 กำหนดการจัดปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
4.3 คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน
4.4 การเรียนการสอนวิชาทหาร
4.5 ร่างระเบียบการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2523 – 2524
4.6 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงและต่อเติมบ้านพัก
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยซื้อสินค้าจากร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-10-31

Files

d2522-19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/419.

Output Formats