การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2529 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการดำเนินการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยน ระดับคะแนน F เป็น RE

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 ปฏิทินการดำเนินการจัดการศึกษาและรายชื่อวิชาที่จะสอนในภาคฤดูร้อน
ประจำปีการศึกษา 2528
3.3 รายงานการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2527
3.4 รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อการ
เคหะสงเคราะห์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การขอแก้ไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และหลักสูตรสถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต
4.3 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2530
4.4 ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
4.5 การจัดตั้งหน่วยวิจัยอุบัติภัย
4.6 โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสหวิทยาลัยอีสาน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2529
5.2 ขออนุมัติรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลรับสิทธิพิเศษเพื่อส่งสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาในหลักสูตร ผู้ช่วยทันตแพทย์และขอใช้เงินรายได้เพื่ออุดหนุนบำรุงการศึกษา
5.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในปีสันติภาพสากล

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-03-06

Files

d2529-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed December 1, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/420.

Output Formats