Browse Items (1 total)

  • Tags: สถาบันวิจัยและพัฒนาภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2529-5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2529 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการดำเนินการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยน ระดับคะแนน F เป็น…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2