Browse Items (2 total)

  • Tags: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

dean12_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 การร้องเรียนกับกองปราบปรามของ ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
ระเบียบวาระที่…

d2529-5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2529 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการดำเนินการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยน ระดับคะแนน F เป็น…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2