Browse Items (4 total)

  • Tags: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2541-22.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2541 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.25 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2541) เรื่อง …

dean12_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 การร้องเรียนกับกองปราบปรามของ ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
ระเบียบวาระที่…

dean13_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2548…

d2539-5.pdf
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2