การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่13

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกแเฉียงเหนือ พ.ศ.2547
4.2 การเสนอชื่อผู้แทนคณบดีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ
4.3 ร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
6.2 พิจารณาเสนอชื่อคณบดี/ผู้แทนร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2549
6.3 การเสนอพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ
6.4 ขอความเห็นชอบให้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์หนังสือเครือข่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.5 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาจีนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6.6 นโยบายการประหยัดพลังงาน
6.7 กิจกรรมเปิดโลกการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-07-20

Files

dean13_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/717.

Output Formats