การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพีธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา
4.1.2 เสนอขอความเห็นชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
4.1.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
4.1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์
4.1.6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2546 เพิ่มเติม
4.1.7 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยเป็นการชั่วคราวในหอพักนักศึกษา
4.1.8 การกำหนดคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 สรุปผลการประชุมเรื่อง แนวทางการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)
5.2 ขอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2542
5.3 กิจกรรมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)
5.5 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาความเป็นผู้นำวิชาชีพ
5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์บริการวิชาการ
5.7 ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การให้ข้าราชการเข้าไปปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ พ.ศ.2533
5.8 ขอความร่วมมือในการแต่งกายต้อนรับการประชุม APAC 2003

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-05-07

Files

dean10_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/718.

Output Formats