การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่1

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 31/2526 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
2.2 การจัดงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 20 ปี
2.3 ผลการพิจารณาจัดสรรเงินค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
2.4 โครงการสร้างบ้านพักข้าราชการพลเรือนในส่วนภูมิภาค
2.5 การรับสมัครนักเรียนเรียนดี
2.6 ตีความมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
2.7 การจัดตั้งวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 แผนภูมิการเดินหนังสือ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณมาวิเคราะห์งบประมาณ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-01-11

Files

d2527-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/719.

Output Formats