Browse Items (20 total)

  • Tags: ปี2527

d2527-21.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2527 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการจัดทุนการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.2…

d2527-20.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2527 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การคัดเลือกอาจารย์ปรีคลินิคเรียนแพทย์เพื่อรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
2.3…

d2527-19.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2527 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การรับนักเรียนโควต้าพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 รายงานผลการศึกษาฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ…

d2527-18.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2527 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายงานการศึกษางานแสดงสินค้า “ขอนแก่นเอ็กซโป’ 85”
2.2…

d2527-9.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2527 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2527 และการ ประชุมคณบดีครั้งพิเศษ/2527 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1…

d2527-8.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2527 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2527
วาระที่2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การให้สวัสดิการแก่ข้าราชการ-ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
2.2 ร่างปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2527
วาระที่…

d2527-7.pdf
วาระที่ 1 รับรอบรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2527 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้างพุทธศักราช 2527
2.2…

d2527-6.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2527 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
3.2 เรื่องที่เกี่ยวกับ ASAIHL
วาระที่…

d2527-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2527 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 รูปแบบการพิจารณาแก้รายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F
2.3…

d2527-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2527 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2527-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการทีวีตามสายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์
2.3 การจัดรถรับ-ส่งบุตร…

d2527-17.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2527 เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรีคลินิคเรียนแพทย์เพื่อรับปริญญาแพทยศาสตร บัณฑิต
2.2 ทรงรับเชิญเสด็จฯ…

d2527-16.pdf
วาระที่ 1 การประชุมร่วมกับ The Rector and the Dean of Agricultural and Horticultural Sciences , Massey University.
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2527 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2527
วาระที่ 3…

d2527-15.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2527 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

d2527-14.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2527 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

d2527-13.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2527 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

d2527-12.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2527 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การอภิปรายของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

d2527-11.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2527 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแก้ไขรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F
2.2 แก้ไขรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2527 เมื่อวันที่ 18 เมษายน…

d2527-10.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2527 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแก้ไขรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F
2.2…

d2527-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 31/2526 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
2.2 การจัดงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 20 ปี
2.3…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2