การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่19

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2527 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การรับนักเรียนโควต้าพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 รายงานผลการศึกษาฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และฐานะทางการเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัย
2.3 การเปิดบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นสวัสดิการ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การจัดตั้งศูนย์วัฒธธรรมอีสาน
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
4.3 การดำเนินการตามโครงการระบบทะเบียนกลาง
4.4 การทำสัญญาซื้อขายในราคายกเว้นภาษี
4.5 ร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธี พระราชทานปริญญาบัตร
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 งานวันมหิดล

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-09-07

Files

d2527-19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/827.

Output Formats