การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่20

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2527 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การคัดเลือกอาจารย์ปรีคลินิคเรียนแพทย์เพื่อรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
2.3 รายงานผลการศึกษาฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ ฐานะทางการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2.4 ร่างระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโควต้า พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2528
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานการสัมมนาระดับหัวหน้าภาควิชาเรื่อง แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการ สอนของอาจารย์
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติจัดทุนการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโควต้าพิเศษ และหลักเกณฑ์ การ เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานในการสอบคัดเลือก พ.ศ. 2527
5.2 การเปิดบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นสวัสดิการ
5.3 การเปิดสอนวิชาวิทยาการทหาร

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-09-15

Files

d2527-20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed December 6, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/828.

Output Formats