การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่21

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่21

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2527 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการจัดทุนการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.2 การจัดหาและทำสัญญาซื้อขายพัสดุ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานการหยั่งเสียงเพื่อเลือกสรรเสนอชื่อแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3.2 ผลการประชุม CIDA
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.252...
4.2 ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทบวงมหาวิทยาลัยจัดสอบ) ประจำปีการศึกษา 2528
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป เรื่องบทบาทของหัวหน้า ภาควิชาและการพัฒนาภาควิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำแผนพัฒนาระยะที่ 6
5.3 กองทุนเพื่อสนับสนุนการไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
5.4 เงินสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-10-15

Files

d2527-21.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่21,” KKU Archives, accessed January 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/829.

Output Formats