การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่22

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่22

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2527 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การคัดเลือกอาจารย์ปรีคลินิคเรียนแพทย์
2.2 ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐประจำปีการศึกษา 2528
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การเดินเทิดพระเกียรติ
3.2 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
3.3 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.4 การให้เงินสนับสนุนตามโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ
3.5 สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโควต้าพิเศษ
3.6 ขอให้พิจารณาบรรจุวิชาพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้าน วิชาการ พ.ศ. 2527
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โครงการส่งเสริมการแต่ง แปล และเรียบ เรียงหนังสือ พ.ศ. 2527
4.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
4.4 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเปลี่ยนแปลงธนาคาร ซึ่งสหกรณ์ขอให้ มหาวิทยาลัยนำเงินรายได้ไปฝากประจำ
4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ กรมการฝึกหัดครู
4.6 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่ประเภทวิชาใหม่เปิดสอนใหม่
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเสนอบุคคลเข้ารับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2527
5.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2527
5.4 การดำเนินการให้โรงเรียนสาธิตมอดินแดงสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
5.5 การไปประชุมกับ American State Colleges and Universities
5.6 การควบคุมการจราจรในมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-11-26

Files

d2527-22.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่22,” KKU Archives, accessed January 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/830.

Output Formats