การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่23

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่23

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 22/2527 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปีการศึกษา 2528
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณมาวิเคราะห์งบประมาณ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การดำเนินการตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.2 โครงการจัดตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายใน
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การแสดงหุ่นจากประเทศญี่ปุ่น
5.2 ขอเชิญร่วมงาน
5.3 โล่ที่ระลึกของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-12-19

Files

D2527_23.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่23,” KKU Archives, accessed February 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/831.

Output Formats