Browse Items (2 total)

  • Tags: CIDA

d2527-21.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2527 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการจัดทุนการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.2…

d2527-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2527 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 รูปแบบการพิจารณาแก้รายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F
2.3…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2