การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่4

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2527 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 รูปแบบการพิจารณาแก้รายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F
2.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโทและ ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2527
2.4 ที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์
2.5 การรับสมัครนักเรียนเรียนดี
2.6 การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.7 ขอแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.8 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษรอง ศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2527
2.9 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2527
2.10 การแก้ไขพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยปริญญาฯ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 โครงการความช่วยเหลือจาก CIDA
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนประจำปี การศึกษา 2526
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-02-15

Files

d2527-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed January 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/821.

Output Formats