การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่3

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2527 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาชั้นปริญญาโทและ ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2527
2.3 ที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์
2.4 การรับสมัครนักเรียนเรียนดี
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 โครงการความร่วมมือจาก USATD
3.2 นโยบายของ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2528
4.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2527)
4.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2527)
4.4 ขอแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
4.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รอง ศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2527
4.6 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2527
4.7 แนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณบดี
4.8 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.9 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ปี 2527 (เพิ่มเติม)
4.10 การรับพนักงานการแพทย์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลศรี นครินทร์

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การร่วมฟังปัจฉิมนิเทศ
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการเปิดภาค เรียนฤดูร้อน พ.ศ. 2527
5.3 การแก้ไขพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยปริญญาฯ
5.4 โครงการตลาดนัด มข. เพื่อประชาชน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-02-08

Files

d2527-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/820.

Output Formats