การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่2

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการทีวีตามสายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์
2.3 การจัดรถรับ-ส่งบุตร ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.4 การรับสมัครนักเรียนเรียนดี
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การแก้ไขพระราชกฤษฏีกา ว่าด้วย ปริญญาฯ
4.2 โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชนบท
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาชั้นปริญญาโทและ ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2527
5.2 การจัดสรรทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528
5.3 การมอบอำนาจของอธิการบดี
5.4 ขอให้ค่าตอบแทนโรงเรียนที่ใช้เป็นสถานที่สอบนักเรียนเรียนดีฯ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-01-26

Files

d2527-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed February 27, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/819.

Output Formats