Browse Items (2 total)

  • Tags: อาสาพัฒนาชนบท

d2527-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการทีวีตามสายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์
2.3 การจัดรถรับ-ส่งบุตร…

d2528-8.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2528 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
2.2 โครงการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
วาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2