การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่8

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2528 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
2.2 โครงการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัย
3.3 โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชนบท
3.4 การจำหน่ายคู่มือนักศึกษาและเอกสารการลงทะเบียน
3.5 กำหนดการรับนักศึกษาใหม่
3.6 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริจาคเงิน
3.7 การรับนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2528
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528
4.2 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.3 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติรับเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ
5.2 ขออนุมัติจัดและดำเนินการโครงการผลิตน้ำยาสำเร็จ
5.3 สัญลักษณ์ของคณะศึกษาสตร์
5.4 ผลการหยั่งเสียงเพื่อเลือกสรรเสนอชื่อแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยี
5.5 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
5.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.7 การตัดงบประมาณปีงบประมาณ 2529
5.8 การเบิกจ่ายเงินล่าช้า
5.9 การทำสัญญาของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-05-20

Files

d2528-8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/359.

Output Formats